Lederteam er rollemodeller for organisationer

Modige lederteams, der udviser fælles ansvarlighed og ærlighed, skaber typisk velfungerende, sunde og lærende organisationskulturer.

Usunde lederteams, hvor tillid og koordinering er fraværende, smitter til gengæld hele organisationer med silodannelse, politiske spil, fagmonopolisme og konflikt.

Derfor er det afgørende, at man afsætter tid og ressourcer til at arbejde med kontinuerlig læring i fællesskab og til teamudvikling. 

Vi har stor erfaring med at hjælpe teams med at få øje på, og arbejde med, dynamikker, samspil, processer og potentialer.

Kontakt os

alt

De fem adfærdsmønstre i et velfungerende team

De fem former for adfærd i et sammenhængende team bygger på modellen som Patrick Lencioni udviklede til sin bog The Five Dysfunctions of a Team.

Lencionis model påpeger de fem former for adfærd som er essentiel i et sundt og velfungerende team: udviklingen af tillid, beherskelse af konflikt, opnåelse af commitment, at holde hinanden ansvarlige og fokus på fælles resultater.

Disse fem former for adfærd er ikke forskellige isolerede udfordringer; de bygger på hinanden som følger:

 • Medlemmerne af et ægte sammenhængende team bliver nødt til at have tillid til hinanden, for at de kan indgå i ufiltreret konflikt.
 • De bliver nødt til at indgå i konflikt, så de kan committe sig til beslutninger og handlingsplaner.
 • Når først teammedlemmerne er committede, holder de hinanden ansvarlige i forhold til at levere som aftalt.
 • Teammedlemmerne holder hinanden ansvarlige, fordi de ved at de vigtigste resultater de skaber som team, er de fælles mål.

Du kan læse mere om, Impaqs program for at opnå et stærkere team med teamsamarbejde. Programmet tager udgangspunkt i de fem former for adfærd samt DISC profil, som giver teamet en forståelse for egen situation samt teamets styrker og udviklingsmuligheder.

Du kan læse mere om effect her. 

Kontakt os

Effect – effektive ledergrupper

Effect – effektive ledergrupper er en evidensbaseret metode til at vurdere effektiviteten af et lederteam.

Effect måler på 27 faktorer, som har sammenhæng til de forskellige typer af resultater som adskiller de mest effektive lederteams fra de mindst effektive.

Grundlæggende skal effektive lederteams skabe tre typer af resultater:

 • Merværdi for organisationen
 • Merværdi for ledergruppen
 • Merværdi for ledergruppens medlemmer

Effect måler også på de forudsætninger og de processer som skal føre til resultaterne som ledergruppen skal skabe.

pic

Lederteamcoaching

Lederteamcoaching kan både være en del af større udviklingsforløb og forløb i sig selv.

Lederteamcoachingforløb tager udgangspunkt i lederteamets aktuelle situation – typisk med et specifikt ønske om teamudvikling og bliver faciliteret af den samme konsulent igennem hele forløbet.

For at sikre så helhedsorienteret og bæredygtig en indsats som muligt, består forløbene typisk af teori, coaching, og aktionslæring.

Individuelle coachingforløb kan også fungere som supplement til lederteamcoachingforløbet.

Gruppesupervision

Gruppesupervision kan både være en del af større udviklingsforløb og forløb i sig selv.

Gruppesupervisionsforløb tager udgangspunkt i gruppens aktuelle situation og bliver faciliteret af den samme konsulent igennem hele forløbet.

For at sikre så helhedsorienteret og bæredygtig en indsats som muligt, består forløbene typisk af teori, supervision og aktionslæring.

Individuelle coachingforløb kan også fungere som supplement til gruppesupervisionsforløbet.

DiSC® workplace

DiSC®- modellen er et enkelt værktøj, der gennem mere end 30 år har hjulpet mennesker med at forbedre deres relationer.

DiSC® workplace er en personlighedsprofil, som hjælper mennesker i organisationer til at få en bedre forståelse af dem selv, deres handlemønstre og præferencer og hvordan de opfatter andre mennesker, samt hvordan andre mennesker opfatter dem.

De primære principper i DiSC® workplace:

 • Alle DiSC-stile og -prioriteter er lige værdifulde, og alle mennesker er en blanding af alle fire stile.
 • Din arbejdsstil påvirkes også af andre faktorer, f.eks. livserfaring, uddannelse og modenhed.
 • At få en bedre forståelse af dig selv er det første skridt til at blive mere effektiv, når du samarbejder med andre.
 • At få viden om andres DiSC-stile kan hjælpe dig til at forstå deres prioriteter, og hvordan de adskiller sig fra dine.
 • Du kan forbedre din arbejdsplads ved at bruge DiSC til at skabe mere effektive relationer.

Kontakt IMPAQ

Temadage

Temadage er typisk en hel arbejdsdag, hvor teamet eller organisationen samles for at arbejde med en fælles dagsorden faciliteret af IMPAQ.

Forud for en temadag ligger der som regel et eller flere formøder, for at sikre de bedste rammer og et relevant indhold på dagen.

En typisk temadag består af oplæg fra IMPAQ, gruppearbejde, gruppedialoger og fælles opsamlinger.

Flerdags-seminar

Flerdags-seminarer er som regel en del af længere udviklingsforløb med ledergrupper eller hele eller dele af en organisation.

Seminarer kan både fungere som kick-start og som nedslag undervejs i forløbene.

At være samlet over flere dage muliggør intenst samarbejde om et eller flere emner.

Desuden har flerdagsseminarerne den fordel, at de både tilgodeser opgavecohesion og social cohesion, som begge er vigtige elementer i velfungerende teams.

Mødeledelse

Mødeledelse er en central disciplin i ethvert velfungerende team og for enhver velfungerende leder.

Mødeledelsesforløb kan både være en del af større forløb og forløb i sig selv.

For at sikre så helhedsorienteret og bæredygtig en indsats som muligt, består forløbene typisk af observation, teori, coaching, supervision og aktionslæring.

Feedback

Træning i feedback er som regel en del af større udviklingsforløb, men kan også sagtens være forløb i sig selv.

For at sikre så helhedsorienteret og bæredygtig en indsats som muligt, består forløbene typisk af observation, teori, coaching, supervision og aktionslæring.

Hvis I har interesse i udvikling af lederteams kan I altid kontakte os og vi finder sammen, den løsning der passer bedst til jer.

Teori og værktøjer:

Samlerapport teori