Gå til artikler

Artiklen ‘Få mere ud af APV’en gennem dialog’ er udgivet i Væksthus for Ledelse d. 1. april 2016.

Dette er et uddrag af artiklen. Hele artiklen kan læses på Lederweb.dk.

Skribentinfo:

Morten Novrup Henriksen.

Erhvervspsykolog og specialist i arbejds- og organisationspsykologi hos IMPAQ.

&

Signe Valberg Nancke

HR-konsulent og ejer af Sival

En dialogbaseret APV medfører en positiv udvikling. Informationerne fra den dialogbaserede APV er koblet til det erfaringsnære organisatoriske liv, og dialogen er ikke anonym.

Medarbejderne bliver positioneret som medansvarlige for arbejdsmiljøet og informationerne bliver til at handle aktivt på.

Medarbejderne bliver medansvarlige for at sikre et godt arbejdsmiljø ved at fjerne anonymiteten.

Ledelse og medarbejderrepræsentanter der er involveret i opfølgningen på APV’en, står tilbage med relevant og gennemarbejdet information, der gør det mere enkelt at prioritere og lægge planer for udviklingen.

Dialogen gør det muligt at gennemskue årsagsvirkningssammenhænge og hvad der vil være relevant at prioritere i handlefasen.

Dialogbaseret APV fokuserer på at afdække og håndtere arbejdsmiljøet gennem en fælles ansvarsfuld dialog.

Kom i gang med en dialogbaseret APV

Dialogbaseret APV handler helt konkret om at samle alle i en afdeling til et møde. Her taler man i en åben dialog om de successer og udfordringer der er i arbejdsmiljøet, og hvordan de håndteres.

En arbejdsproces kan være

1. Etablér en overordnet styregruppe i organisationen. Styregruppen skal bestå af både ledere og medarbejdere. Gruppen tilrettelægger den overordnede APV-proces og følger den nøje.

2. Der oprettes en APV-gruppe i alle afdelinger bestående af en ledere og mindst en medarbejderrepræsentant. Gruppen har ansvaret for at gennemføre den afdelings-lokale APV sammen med HR. 

3. APV-gruppen og HR mødes i hver afdeling inden dialogmødet og drøfter hvordan APV-processen bliver tilpasset den konkrete afdeling og aftaler datoen for og processen omkring opfølgningen. 

4. Dialogmødet gennemføres. Efter afdækningen af styrker og udfordringer vedrørende arbejdsmiljøarbejdet kan I bruge en løsningsfokuseret tilgang, men med plads til at tale udfordringer. Fokusér på løsninger der mindsker udfordringer og fastholder de positive forhold ved arbejdsmiljøet på alle niveauer i organisationen.